1

ریزش ۳۶۰۰ واحدی نماگر تالار شیشه‌ای

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با کاهش مواجه شدند.

کاهش شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۳۶۵۲) واحد افت معادل (۲.۲۱) درصد به ۱۶۱ هزار ۹۲۲ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی»  با (۱۰۵۸) واحد کاهش معادل (۲.۲۱) درصد به ۴۶ هزار ۹۴۰ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۶۱۸) واحد افت معادل (۲.۱۱) درصد به ۲۸ هزار و ۷۱۶ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۴۳۴) واحد کاهش، معادل (۲.۱۱) درصد به ۲۰ هزار و ۱۹۷ واحد، شاخص آزاد شناور با (۴۰۵۶) واحد ریزش، معادل (۲.۲۵) درصد به ۱۷۶ هزار و ۳۸۹ واحد، شاخص بازار اول با (۲۶۴۴) واحد افت معادل (۲.۱۵) درصد به ۱۲۰ هزار و ۵۵۰ واحد و شاخص بازار دوم با (۷۵۰۲) واحد ریزش معادل (۲.۳۲) درصد، به ۳۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۷ نماد «پارس با (۲۶۲) واحد، شبندر با (۲۰۸) واحد، فارس با (۲۰۷) واحد، شپنا با (۱۸۷) واحد، وبملت با (۱۶۷) واحد، رمپنا با (۱۲۸) واحد و فولاد با (۱۲۶) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

افت شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری همه شاخص صنایع تالار شیشه ای با ریزش مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «انبوه سازی با (۲۸) واحد رشد معادل (۳.۶۵) درصد به ۷۴۵ واحد، زراعت با (۵۳۲) واحد افت معادل (۳.۷۸) درصد به ۱۳ هزار و ۵۶۲ واحد، محصولات فلزی با (۱۱۷۴) واحد کاهش معادل (۳.۹۵) درصد به ۲۸ هزار و ۵۶۹ واحد، فنی مهندسی با (۴۸) واحد ریزش معادل (۴.۲۱) درصد به یک هزار و ۱۱۰ واحد، انتشار و چاپ با (۱۶۶۰۰) واحد کاهش، معادل (۴.۶۹) درصد به ۳۳۷ هزار و ۲۳۶ واحد، خودرو با (۹۴۵) واحد ریزش معادل (۴.۷۴) درصد به ۱۹ هزار و ۳ واحد، سایر معادن با (۸۹۷) واحد کاهش معادل (۴.۹۴) درصد به ۱۷ هزار و ۲۶۵ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «شاملا، سخزر، کسعدی، کسرام، پدرخش، لابسا و بشهاب»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «خودرو، وپست، فباهنر، خساپا، خگستر، خاذین و خمهر» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشایی نمادها

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های «پتروشیمی فارابی، شکر، قند نیشابور، سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، سرمایه‌گذاری توسعه گهران امید، حق تقدم خرید سهام کی بی سی، سرمایه گذاری صنعت و معدن» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های صنایع تولیدی اشتاد ایران، سخت آژند، قند ثابت خراسان، نورد و قطعات فولادی، شیر پاستوریزه پگاه گلستان، شیشه قزوین و کشت و صنعت چین چین متوقف شدند.

به این ترتیب، در پایان معاملات امروز بورس در هفته جاری، در ۱۳۲ هزار و ۱۲۷ نوبت معاملاتی، ۲ میلیارد و ۹۷ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۵ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۱۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسید.

[ad_2]
عقبگرد ۵۵۶ واحدی شاخص بورس

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که اکثر شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با کاهش مواجه شدند.

کاهش شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۵۵۶) واحد افت معادل (۰.۳۳) درصد به ۱۶۵ هزار ۵۷۵ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی»  با (۱۶۱) واحد کاهش معادل (۰.۳۳) درصد به ۴۷ هزار ۹۹۹ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۱۱۶) واحد افت معادل (۰.۳۹) درصد به ۲۹ هزار و ۳۳۵ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۸۱) واحد کاهش، معادل (۰.۳۹) درصد به ۲۰ هزار و ۶۳۲ واحد، شاخص آزاد شناور با (۹۵۳) واحد ریزش، معادل (۰.۵۳) درصد به ۱۸۰ هزار و ۴۴۶ واحد، شاخص بازار اول با (۲۸۱) واحد افت معادل (۰.۲۳) درصد به ۱۲۳ هزار و ۱۹۴ واحد و شاخص بازار دوم با (۱۷۲۲) واحد ریزش معادل (۰.۵۳) درصد، به ۳۲۴ هزار و ۳ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۳ نماد «فارس با (۲۰۲) واحد، فولاد با (۱۴۲) واحد و وبملت با (۱۱۶) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

ریزش شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «فرآورده نفتی با ۲۱۱۱۱ واحد رشد معادل ۳ درصد به ۷۲۴ هزار و ۳۸۷ واحد، فنی مهندسی با (۲۴) واحد افت معادل (۲.۱۱) درصد به یک هزار و ۱۵۹ واحد، زراعت با (۳۴۶) واحد کاهش معادل (۲.۴۰) درصد به ۱۴ هزار و ۹۴ واحد، سایر معادن با (۵۹۸) واحد ریزش معادل (۳.۱۹) درصد به ۱۸ هزار و ۱۶۳ واحد، اطلاعات و ارتباطات با (۸) واحد کاهش، معادل (۳.۶۱) درصد به ۲۳۲ واحد، محصولات کاغذ با (۱۴۰۹) واحد ریزش معادل (۳.۹۳) درصد به ۳۴ هزار و ۵۰۲ واحد، محصولات چوبی با (۱۲۱۶۴) واحد کاهش معادل (۳.۳۵) درصد به ۳۵۰ هزار و ۷۵۱ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «پدرخش، سهرمز، کسعدی، سخزر، بکاب، سفانو و دلر»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «چفیبر، سدشت، بموتو، وبیمه، چکاران، سدور و ثنوسا» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشایی نمادها

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های «مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره، آسان پرداخت پرشین، حمل و نقل بین‌المللی خلیج‌فارس، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان، فرابورس، شیر و گوشت زاگرس شهر کرد، تولید نیروی برق دماون و داروسازی دکتر عبیدی» از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های «گروه دارویی البرز، البرزدارو، سبحان دارو، کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور، فرابورس، حق تقدم خرید سهام کی‌.بی‌.سی، تراکتورسازی، ‌ شیشه و گاز، افست، نوسازی ساختمان تهران، صنایع جوشکاب یزد، پتروشیمی فارابی، صنایع کشاورزی و کود زنجان، سرمایه‌گذاری مسکن تهران، گسترش و تجارت و سرمایه ایرانیان، کارخانجات مخابراتی ایران، ‌سخت آژند، گلوکوزان، قند هکمتان، سرمایه‌گذاری توسعه شهری طوس گستر، گلتاش، کابل البرز، بین‌المللی توسعه ساختمان، ‌ کارخانجات داروپخش، سرمایه‌گذاری ساختمان تهران و ‌حق تقدم خرید سهام نفت پارس» بازگشایی شدند.

به این ترتیب، در پایان دومین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۱۷۶ هزار و ۷۵۴ نوبت معاملاتی، ۲ میلیارد و ۳۳۹ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۶ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۲۷ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان رسید.

[ad_2]
روزهای سیاه سهامداران در وال استریت

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، با افزایش نگرانی‌ها از تبعات افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، کاهش رشد اقتصاد جهانی و پیامدهای تعطیلی دولت آمریکا، بورس وال‌استریت تا پایان معاملات هفتگی، در پایین‌ترین سطح خود از ماه اوت سال ۲۰۱۱ قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، شاخص «اس‌اند پی ۵۰۰» تا پایان معاملات روز جمعه ۱۹ درصد پایین‌تر از رکورد ثبت شده امسال خود قرار گرفت و شاخص «نزدک کامپوزیت» با دو درصد ریزش بسته شد. چاد مورگان لندر – مدیر سرمایه گذاری موسسه «واشینگتن کراسینگ ادوایزرز» در همین رابطه گفت: این ریزش‌ها ریشه در عوامل متعددی دارد. از نگرانی از وضعیت رشد اقتصاد جهانی گرفته تا ریسک‌های سیاسی موجود در اقتصاد آمریکا و جهان.

رایان لارسن- مدیر بخش بازار سهام آمریکا در بانک «آر بی سی» نیز گفت: بازار بورس به واکنش نسبت به تعطیلی دولت، کاهش رشد اقتصادی داخلی و جهانی و نارضایتی نسبت به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی آمریکا ادامه می‌دهد.

ریزش سنگین بورس وال استریت در شرایطی صورت گرفت که بازده اوراق قرضه اروپایی افزایش یافت به گونه‌ای که بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان با ۲ واحد افزایش به ۰.۲۵ درصد و بازدهی اوراق قرضه انگلیس ۱۰ ساله انگلیس با ۵ واحد افزایش به ۱.۳۲۱ درصد رسید.

در مبادلات امروز، هر پوند انگلیس به ازای ۱.۲۶۳۶۳ دلار آمریکا و هر یورو به ازای ۱.۱۴۰۵ دلار مبادله می‌شوند. هم‌چنین هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۵۹۹ دلار کانادا و ۱.۴۲۰۲ دلار استرالیا مبادله می‌شود.

[ad_2]
تشدید روزهای سرد بازار سهام

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد که همه شاخص‌های معاملاتی در بازار سهام امروز با کاهش مواجه شدند.

کاهش شاخص‌ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۶۰۳) واحد افت معادل (۰.۳۸) درصد به ۱۵۹ هزار ۱۴۶ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی»  با (۱۷۵) واحد کاهش معادل (۰.۳۸) درصد به ۴۶ هزار ۲۶۳ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۲۱۶) واحد افت معادل (۰.۸۰) درصد به ۲۷ هزار و ۱۷۹ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۲۱۶) واحد کاهش، معادل (۰.۸۰) درصد به ۱۸ هزار و ۹۸۹ واحد، شاخص آزاد شناور با (۶۲۰) واحد ریزش، معادل (۰.۳۶) درصد به ۱۷۰ هزار و ۵۸۱ واحد، شاخص بازار اول با (۲۶۹) واحد افت معادل (۰.۲۳) درصد به ۱۱۶ هزار و ۷۵۷ واحد و شاخص بازار دوم با (۲۰۴۸) واحد ریزش معادل (۰.۶۴) درصد، به ۳۱۹ هزار و ۳۸۷ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگر،جزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۶ نماد «شپنا با (۸۳) واحد، شتران با (۷۷) واحد، شبندر با (۷۵) واحد، مبین با (۶۳) واحد، فارس با (۶۲) واحد، و پارس با (۵۸) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

افت شاخص صنایع

این گزارش می‌افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «وسایل ارتباطی با (۶۴) واحد افت معادل (۲.۱۵) درصد به ۲ هزار و ۹۲۷ واحد، سایر مالی با (۵۹) واحد کاهش معادل (۲.۲۶) درصد به ۲ هزار و ۵۸۷ واحد، محصولات فلزی با (۸۱۵) واحد افت معادل (۲.۹۹) درصد به ۲۶ هزار و ۴۲۴ واحد، منسوجات با (۵۰) واحد ریزش معادل (۳.۰۶) درصد به یک هزار و ۵۹۳ واحد، خودرو با (۷۵۲) واحد کاهش، معادل (۳.۶۶) درصد به ۱۹ هزار و ۸۳۳ واحد، محصولات کاغذ با (۷۱۵) واحد ریزش معادل (۴.۲۰) درصد به ۱۶ هزار و ۳۱۳ واحد، سایر معادن با (۷۷۱) واحد کاهش معادل (۴.۵۰) درصد به ۱۶ هزار و ۳۹۵ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «قصفها، غشصفا، کسرام، ولصنم، وبیمه، قلرست و زمگسا»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «غدام، لابسا، چکاوه، خشرق، غگل، خاذین و پتایر» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشایی نمادها

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های «ذغال‌سنگ نوین طبس، گروه دارویی سبحان، صنایع سیمان دشتستان، نوسازی ساختمان تهران، فرابورس ایران، محورسازان ایران‌خودرو، فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال، سرمایه‌گذاری مسکن الوند، گروه صنعتی بارز، مهندسی نصیرماشین و حق تقدم خرید سهام آن و بیمه تعاون» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پارس‌مینو، قند شیرین خراسان، درخشان تهران، سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، بانک تجارت، سایپادیزل، متوقف شدند.

به این ترتیب، در پایان سومین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۹۲ هزار و ۶۵۲ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۵۳ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۰۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.

[ad_2]
ادامه سقوط بورس – ایبِنا

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد که همه شاخص‌های معاملاتی در بازار سهام امروز با کاهش مواجه شدند.

افت دسته جمعی شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۱۹۵۸) واحد ریزش معادل (۱.۲۱) درصد به ۱۵۹ هزار ۷۴۹ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی»  با (۵۶۹) واحد کاهش معادل (۱.۲۱) درصد به ۴۶ هزار ۴۳۸ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۱۵۴) واحد افت معادل (۰.۵۷) درصد به ۲۷ هزار و ۱۷۹ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۱۰۸) واحد کاهش، معادل (۰.۵۷) درصد به ۱۹ هزار و ۱۴۱ واحد، شاخص آزاد شناور با (۲۲۵۴) واحد ریزش، معادل (۰.۵۷) درصد به ۱۷۱ هزار و ۲۰۲ واحد، شاخص بازار اول با (۱۹۳۴) واحد افت معادل (۱.۶۳) درصد به ۱۱۷ هزار و ۲۶ واحد و شاخص بازار دوم با (۱۵۲۵) واحد ریزش معادل (۰.۴۷) درصد، به ۳۲۱ هزار و ۴۳۵ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می‌کند که امروز ۶ نماد «فولاد با (۲۹۸) واحد، فملی با (۱۷۵) واحد، وامید با (۱۷۴) واحد، کگل با (۱۶۰) واحد، فخوز با (۱۵۹) واحد، و کچاد با (۱۳۶) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

افت شاخص صنایع

این گزارش می‌افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «خودرو با ۶۷۷ واحد رشد معادل ۳.۴۰ درصد به ۲۰ هزار و ۵۸۶ واحد، سایر مالی با ۷۳ واحد افزایش معادل ۲.۸۴ درصد به ۲ هزار و ۶۴۷ واحد، زراعت با ۳۲۸ واحد رشد معادل ۲.۵۶ درصد به ۱۳ هزار و ۱۵۸ واحد، چند رشته ای صنعتی با (۴۰۳) واحد افت معادل (۲.۳۹) درصد به ۱۶ هزار و ۵۵۲ واحد، منسوجات با (۴۹) واحد رشد، معادل (۲.۹۱) درصد به یک هزار و ۶۴۳ واحد، فلزات اساسی با (۳۱۱۸) واحد ریزش معادل (۲.۹۲) درصد به ۱۰۳ هزار و ۶۳۳ واحد، فنی مهندسی با (۴۵) واحد کاهش معادل (۴.۰۵) درصد به یک هزار و ۸۳ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «جاتو، وبیمه، غپاک، کخاک، غشصفا، خساپا و خمحرکه»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «جفلز، لابسا، سفانو، غدام، غچین، قمرو و دشیمی» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشایی نمادها

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های «صنعت و تجارت آداک، سرمایه‌گذاری مسکن الوند، آلومتک، پتروشیمی اصفهانی، ‌ بازرگانی صنعتی آینده‌سازان بهشت پارس، نفت سپاهان، بیمه آرمان و حق تقدم خرید سهام آن، ‌ ایران تایر، کویرتایر، ملی‌سرب و روی ایران، پتروشیمی خارک و سرمایه‌گذاری نفت وگاز پتروشیمی تامین» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های «گروه صنعتی بارز، بسته‌بندی ایران، نصیر ماشین، گاز لوله، سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل، ملی صنایع مس ایران و مواد ویژه لیا» متوقف شدند.

به این ترتیب، در پایان سومین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۱۲۷ هزار و ۷۸۳ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۶۳۱ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴ هزار و ۶۱۹ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۰۶ هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان رسید.

[ad_2]
ریزش ۲۷۰۰ واحدی شاخص بورس

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با افت شدید مواجه شدند.

سقوط شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۲۷۷۸) واحد ریزش معادل (۱.۶۹) درصد به ۱۶۱ هزار ۷۰۷ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی»  با (۸۰۷) واحد کاهش معادل (۱.۶۹) درصد به ۴۷ هزار ۷ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۳۱۸) واحد افت معادل (۱.۱۵) درصد به ۲۷ هزار و ۳۳۳ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۲۲۴) واحد کاهش، معادل (۱.۱۵) درصد به ۱۹ هزار و ۲۵۰ واحد، شاخص آزاد شناور با (۳۰۳۶) واحد ریزش، معادل (۱.۷۲) درصد به ۱۷۳ هزار و ۴۵۵ واحد، شاخص بازار اول با (۲۲۳۵) واحد افت معادل (۱.۸۴) درصد به ۱۱۸ هزار و ۹۶۰ واحد و شاخص بازار دوم با (۴۶۲۲) واحد ریزش معادل (۱.۴۱) درصد، به ۳۲۲ هزار و ۹۶۱ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۷ نماد «کگل با (۳۲۱) واحد، فولاد با (۲۲۱) واحد، فارس با (۲۰۹) واحد، وامید با (۱۸۸) واحد، کچاد با (۱۶۸) واحد، وبملت با (۱۳۵) واحد و تاپیکو با (۱۱۱) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

افت شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «فنی مهندسی با ۳۹ واحد رشد معادل ۳.۶۰ درصد به یک هزار و ۱۲۸ واحد، محصولات کاغذ با ۵۷۷ واحد افزایش معادل ۳.۵۵ درصد به ۱۶ هزار و ۸۵۸ واحد، خودرو با (۵۱۹) واحد کاهش معادل (۲.۵۵) درصد به ۱۹ هزار و ۹۰۹ واحد، چند رشته ای صنعتی با (۴۹۱) واحد افت معادل (۲.۸۲) درصد به ۱۶ هزار و ۹۲۶ واحد، بانک ها با (۲۱) واحد کاهش، معادل (۲.۸۵) درصد به ۷۴۲ واحد، کانه فلزی با (۱۷۰۰) واحد ریزش معادل (۳.۱۴) درصد به ۵۲ هزار و ۳۸۳ واحد، حمل و و نقل با (۱۸۶) واحد کاهش معادل (۳.۹۴) درصد به ۴ هزار و ۵۵۲ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «دامین، ونیرو، دابور، دکوثر، مرقام، بالبر و زمگسا»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «جاتو، غدام، حفاری، شگل، غشصفا، قصفها و کدما» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشایی نمادها

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های تولید «مواد اولیه داروپخش، ‌ تولید نیروی برق دماوند، تولید برق ماهتاب کهنوج، صنایع پتروشیمی زنجان، تولید نیروی برق دماوند، کارخانجات مخابراتی ایران، فولاد افزا سپاهان، سرمایه‌گذاری خوارزمی، حق تقدم خرید سهام سرمایه‌گذاری ساختمان اعتمادگستر» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های «ایران تایر، معادن بافق، سرمایه‌گذاری خوارزمی، حق تقدم خرید سهام الکتریک خودرو شرق و کویر تایر» متوقف شدند.

به این ترتیب، در پایان دومین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۱۲۱ هزار و ۹۲۴ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۵۵۷ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴ هزار و ۴۴ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۱۳ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان رسید.

[ad_2]
عقبگرد شاخص بورس به کانال ۱۶۴ هزار واحد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با ریزش مواجه شدند.

ریزش شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با افت دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۸۶۶) واحد ریزش معادل (۰.۵۲) درصد به ۱۶۴ هزار ۴۸۵ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی»  با (۲۵۱) واحد کاهش معادل (۰.۵۲) درصد به ۴۷ هزار ۸۱۵ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۹۱) واحد افت معادل (۰.۳۳) درصد به ۲۷ هزار و ۶۵۲ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۶۴) واحد کاهش، معادل (۰.۳۳) درصد به ۱۹ هزار و ۴۷۴ واحد، شاخص آزاد شناور با (۱۰۰۱) واحد ریزش، معادل (۰.۵۶) درصد به ۱۷۶ هزار و ۴۹۲ واحد، شاخص بازار اول با (۷۴۰) واحد افت معادل (۰.۶۱) درصد به ۱۲۱ هزار و ۱۹۵ واحد و شاخص بازار دوم با (۱۲۳۲) واحد کاهش معادل (۰.۳۷) درصد، به ۳۲۷ هزار و ۵۸۳ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۶ نماد «وامید با (۱۱۲) واحد، وبملت با (۱۱۰) واحد، فارس با (۷۹) واحد، وبصادر با (۵۹) واحد،  فولاد با (۵۵) واحد و وتجارت با (۴۶) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات کاغذ با ۷۳۹ واحد رشد معادل ۴.۷۶ درصد به ۱۶ هزار و ۲۸۱ واحد، سایر معادن با ۶۰۳ واحد افزایش معادل ۳.۶۰ درصد به ۱۷ هزار و ۳۷۷ واحد، فنی مهندسی با ۲۱ واحد رشد معادل ۲.۰۲ درصد به یک هزار و ۸۹ واحد، سایر مالی با (۵۵) واحد کاهش معادل (۲.۰۵) درصد به ۲ هزار و ۶۲۹ واحد، بانک ها با (۱۶) واحد افت، معادل (۲.۱۲) درصد به ۲۰ هزار و ۴۲۹ واحد، خودرو با (۵۶۷) واحد ریزش معادل (۲.۷۰) درصد به ۲۰ هزار و ۴۲۹ واحد، لاستیک با (۷۶۶) واحد کاهش معادل (۲.۷۵) درصد به ۲۷ هزار و ۱۰۶ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «غشاذر، شپاکسا، سیلام، دامین، چکاران، دیران و شسینا»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «غدام، ولغدر، کسرام، خفنر، خموتور، بکام و پتایر» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشایی نمادها

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های «فرابورس، مواد اولیه دارویی البرز پالک، پخش البرز، محورسازان ایران خودرو، حق تقدم خرید تأمین سرمایه امید، داده‌گستر عصر نوین، پارس الکتریک، بانک سرمایه، شهر ایران، نوسازی و ساختمان تهران، بیمه آرمان، فرآورده غذایی و قند چهارمحال» از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های «شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، داده‌پردازی ایران، شیر پاستوریزه پگاه خراسان، شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی، های‌وب، شیر پاستوریزه آذربایجان شرقی، بیمه سامان، قند شیروان، داروسازی سبحان انکولوژی، تولید سموم علف‌کش، بانک خاورمیانه، حق تقدم خرید سهام سرمایه‌گذاری نیرو، پتروشیمی زنجان، سرمایه‌گذاری ساختمانی اعتمادگستر» بازگشایی شدند.

به این ترتیب، در پایان آخرین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۱۱۸ هزار و ۳۱۳ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۲۵۹ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۲۴ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان رسید.

[ad_2]
ادامه افت نماگر بازار سهام

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که اکثر شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با ریزش مواجه شدند.

افت شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با افت دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۸۸۲) واحد کاهش معادل (۰.۵۳) درصد به ۱۶۵ هزار ۳۵۲ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی»  با (۲۵۶) واحد ریزش معادل (۰.۵۳) درصد به ۴۸ هزار ۷۶ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۲۹ واحد رشد معادل ۰.۱۰ درصد به ۲۷ هزار و ۷۴۳ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۲۰ واحد افزایش، معادل ۰.۱۰ درصد به ۱۹ هزار و ۵۳۹ واحد، شاخص آزاد شناور با (۱۰۰۱) واحد ریزش، معادل (۰.۵۶) درصد به ۱۷۷ هزار و ۴۹۳ واحد، شاخص بازار اول با (۹۴۸) واحد افت معادل (۰.۷۷) درصد به ۱۲۱ هزار و ۹۳۶ واحد و شاخص بازار دوم با (۳۱۸) واحد کاهش معادل (۰.۱۰) درصد، به ۳۲۸ هزار و ۸۱۵ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۶ نماد «فولاد با (۱۷۵) واحد، فملی با (۵۳) واحد، فخوز با (۵۱) واحد، پارسان با (۵۱) واحد،  شبندر با (۵۰) واحد و شتران با (۴۸) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع « غذایی بجز قند با ۱۰۹ واحد رشد معادل ۲.۲۳ درصد به ۵ هزار و ۱۲ واحد، کانی غیر فلزی با ۸۰ واحد افزایش معادل ۲.۰۶ درصد به ۳ هزار و ۹۸۵ واحد، قند و شکر با ۲۷۰ واحد رشد معادل ۱.۸۹ درصد به ۱۴ هزار و ۵۷۳ واحد، سایر معادن با ۲۸۳ واحد افزایش معادل ۱.۷۲ درصد به ۱۶ هزار و ۷۷۴ واحد، سایر مالی با ۴۵ واحد رشد، معادل ۱.۷۱ درصد به ۲ هزار و ۶۸۴ واحد، فنی مهندسی با (۱۵) واحد افت معادل (۱.۴۱) درصد به یک هزار و ۶۷ واحد، منسوجات با (۵۲) واحد کاهش معادل (۳) درصد به یک هزار و ۷۰۳ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «غدشت، دسینا، قصفها، کفپارس، وبشهر، وصنا و کهمدا»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «غمهرا، دلقما، کدما، نمرینو، بکام، فسپا و ثاخت» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشایی نمادها

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های «سیمان باقران، شیر و گوشت زاگرس شهر کرد، ‌صنعتی مینو، شیر پاستوریزه پگاه فارس، دامداری تلیسه نمونه و حق تقدم خرید سهام آن، کشت و دام قیام اصفهان، داروسازی کاسپین تأمین، شیر پاستوریزه پگاه گلستان، شیر پاستوریزه پگاه فارس، کارخانجات مخابراتی ایران، پاکسان، داروسازی فارابی و داروسازی اکسیر» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های «شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، داده پردازی ایران، شیر پاستوریزه پگاه خراسان، نوسازی و ساختمان تهران، کشت و صنعت دشت خرمدره، نفت سپاهان، سیمان دشتسان، حق تقدم خرید سهام حفاری شمال، حق تقدم خرید سهام ایران دارو، شیر پگاه آذربایجان شرقی و فرابورس» متوقف شدند.

به این ترتیب، در پایان آخرین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۱۲۵ هزار و ۵۸۷ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۲۷ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان رسید.

[ad_2]
کاهش ۶۰۰ واحدی شاخص بورس

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با ریزش های سنگین مواجه شدند.

افت شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با افت دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۶۰۲) واحد سقوط معادل (۰.۳۶) درصد به ۱۶۵ هزار ۷۰۱ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی»  با (۱۷۵) واحد ریزش معادل (۰.۳۶) درصد به ۴۸ هزار ۱۷۶ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۵۳) واحد کاهش معادل (۰.۲۰) درصد به ۲۷ هزار و ۱۲۳ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۳۷) واحد افت، معادل (۰.۲۰) درصد به ۱۹ هزار و ۱۱۱ واحد، شاخص آزاد شناور با (۵۰۷) واحد کاهش، معادل (۰.۲۸) درصد به ۱۷۷ هزار و ۵۷۹ واحد، شاخص بازار اول با (۲۹۷) واحد افت معادل (۰.۲۴) درصد به ۱۲۲ هزار و ۳۲۱ واحد و شاخص بازار دوم با (۱۹۰۸) واحد ریزش معادل (۰.۵۸) درصد، به ۳۲۸ هزار و ۸۹۵ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۵ نماد «رمپنا با (۷۶) واحد، وبملت با (۶۹) واحد، پارس با (۶۷) واحد، جم با (۶۳) واحد و فولاد با (۵۹) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای با کاهش گسترده مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «ذغال سنگ با ۱۵۲ واحد رشد معادل ۴.۶۵ درصد به ۳ هزار و ۴۳۰ واحد، انتشار و چاپ با ۸۷۸۶ واحد افزایش معادل ۳.۵۴ درصد به ۲۵۶ هزار و ۸۸۹ واحد، ماشین آلات با ۵۵۶ واحد رشد معادل ۲.۲۸ درصد به ۲۴ هزار و ۹۸۹ واحد، سایر معادن با (۳۰۱) واحد افت معادل (۱.۷۱) درصد به ۱۷ هزار و ۳۳۶ واحد، کانی غیر فلزی با (۷۶) واحد کاهش، معادل (۱.۹۴) درصد به ۳ هزار و ۸۶۷ واحد، دستگاه های برقی با (۱۴۳۲۹) واحد ریزش معادل (۲.۱۱) درصد به ۶۶۴ هزار و ۵۵۸ واحد، فنی مهندسی با (۲۹) واحد کاهش معادل (۲.۸۲) درصد به یک هزار و ۴ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «فرآور، والبر، لبوتان، کپارس، دلقما، حفارس و غگرجی»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «خمحرکه، خموتور، شپترو، خمحور، ما، فنوال و سبجنو» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشایی نمادها

افزون بر این، طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های «کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، تولید تجهیزات سنگین هپکو، لوازم خانگی پارس، سرمایه‌گذاری ساختمانی کوثر، سرمایه‌گذاری ساختمانی اعتماد گستر، سرمایه‌گذاری سبحان، ‌ بیمه سرمد و گلتاش» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های «کالسیمین، درخشان تهران، سرمایه‌گذاری آرین توسکا، مس شهید باهنر، سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل، لوله و ماشین‌سازی ایران و سرمایه‌گذاری البرز» متوقف شدند.

به این ترتیب، در پایان آخرین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۱۱۵ هزار و ۹۷۸ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۳۲۱ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۲۸ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان رسید.

[ad_2]
تشدید سقوط بورس/ شاخص ۴۷۰۰ واحد کاهش یافت

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با کاهش شدید مواجه شدند.

ریزش شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با افت دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۴۷۸۹) واحد سقوط معادل (۲.۸۰) درصد به ۱۶۶ هزار ۴۶۳ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی»  با (۱۳۹۴) واحد ریزش معادل (۲.۸۰) درصد به ۴۸ هزار ۴۷۷ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۵۰۸) واحد کاهش معادل (۱.۸۲) درصد به ۲۷ هزار و ۴۵۹ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۳۵۸) واحد افت، معادل (۱.۸۲) درصد به ۱۹ هزار و ۳۵۵ واحد، شاخص آزاد شناور با (۴۹۵۶) واحد کاهش، معادل (۲.۷۱) درصد به ۱۷۸ هزار و ۱۴۹ واحد، شاخص بازار اول با (۳۷۶۰) واحد افت معادل (۲.۹۷) درصد به ۱۲۲ هزار و ۸۲۰ واحد و شاخص بازار دوم با (۸۴۱۷) واحد ریزش معادل (۲.۴۸) درصد، به ۳۳۰ هزار و ۷۰۹ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری که توسط روابط عمومی گروه تجاری ققنوس بررسی شده مشخص می کند که امروز ۷ نماد «فارس با (۳۹۹) واحد، کگل با (۳۲۶) واحد، پارس با (۲۶۵) واحد، پارسان با (۲۳۸) واحد، شبندر با (۲۱۷) واحد، تاپیکو با (۲۱۰) واحد و ومعادن با (۲۰۲) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

کاهش شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای با کاهش گسترده مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات کاغذ با (۵۴۴) واحد کاهش معادل (۳.۹۱) درصد به ۱۳ هزار و ۳۶۸ واحد، ذغالسنگ با (۱۵۵) واحد افت معادل (۴.۱۷) درصد به ۳ هزار و ۵۸۷ واحد، فنی مهندسی با (۴۹) واحد کاهش معادل (۴.۲۶) درصد به یک هزار و ۱۰۱ واحد، حمل و نقل با (۲۱۲) واحد افت معادل (۴.۴۴) درصد به ۴ هزار و ۵۸۷ واحد، لاستیک با (۱۲۸۸) واحد کاهش، معادل (۴.۵۲) درصد به ۲۷ هزار و ۱۹۶ واحد، فرآورده های نفتی با (۳۱۲۲۳) واحد افت معادل (۴.۵۸) درصد به ۶۵۰ هزار و ۱۷۹ واحد، وسایل ارتباطی با (۱۶۶) واحد ریزش معادل (۴.۷۸) درصد به ۳ هزار و ۳۱۲ واحد» رسید.

بیشترین کاهش و افزایش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «زمگسا، سهگمت، خزر، خمحرکه، سنیر، قمرو و وبشهر»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «شپدیس، شبریز، شپنا، سخزر، پارس، فاسیمین و شکربن» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشایی نمادها

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های «صنایع پتروشیمی گلستان، بیمه زندگی خاورمیانه، ‌تامین ماسه ریخته‌گری، کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان، مدیریت انرژی امید تابان هور، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، پتروشیمی جم، گلوکوزان» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی «شرکت‌های بیمه تجارت نو، ذوب آهن اصفهان، لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی، زامیاد، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، شهد ایران» متوقف شدند.

به این ترتیب، در پایان اولین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۱۲۲ هزار و ۸۴۰ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۵ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۳۲ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان رسیده است.

[ad_2]