1

ثبت سفارش و مراحل آن ( ثبتارش )

 

شما در این مقاله موارد زیر را میخوانید  :

نحوه تكميل اوراق ثبت سفارش

الف) انواع روش هاي واردات كالا از طريق ثبت سفارش

ب)   مدارك مورد نياز براي ثبت سفارش كالا

ج)    اصلاحيه ثبت سفارشات

د)    تمديد ثبت سفارشات

هـ)   ابطال ثبت سفارشات

و)    ثبت سفارش ورود موقت كالا ماده 12 ق.م.ص.و. و ماده 24 آيين نامه آن قانون

ز)    نحوه گردش كار اجرايي ثبت سفارش كالا

ح)   وظايف و نحوه كار كميسيون چهار نفره

ط)   مدارك  مورد نياز جهت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از محل بندهاي ماده 38 ق.م.ص.و

 

نحوه تكميل اوراق ثبت سفارش

 

تمامي سؤالات درخواست مي بايست به طور دقيق و خوانا تايپ گردد ودرخواست هايي كه ناقص و خط خورده و اشتباه پر شده رد خواهد شد.

جهت تنظيم پشت و روي فرم ثبت سفارش به نكات ذيل توجه فرماييد:

1)      مشخصات متقاضي: طبق مندرجات كارت بازرگاني تكميل گردد، در محل شماره ثبت نام، شماره كارت عضويت وزارت بازرگاني درج شود.

2)      مشخصات فروشنده: طبق مندرجات پروفرما درج گردد.

3)      شرايط قرارداد: با توجه به نوع و شرايط مورد نظر خريدار و فروشنده مندرج در پروفرم درج شود.

4)      مشخصات حمل:

الف ـ در خريدهاي (فوب) FOB نياز به تكميل اين قسمت نمي باشد.

ب ـ در ساير خريدها اين قسمت تكميل گردد. همچنين در مورد ثبت سفارش حمل جداگانه ضمن ارائه پروفرماي حمل كالا اين قسمت تكميل گردد.

5)      مشخصات كالا: براساس پروفرما، تعرفه كالا و كتاب قانون مقررات صادرات و واردات تكميل شود.

6)      در صورتي كه كالا نياز به اخذ مجوز ساير سازمان ها حسب مورد دارد، مجوز مربوطه به همراه اوراق ثبت سفارش ارائه گردد.

7)      محل تخصيص ارز: صرفاً در صورت دارا بودن سهميه ارزي توسط وزارتخانه/ سازمان مربوطه تكميل گردد.

8)      اوراق ثبت سفارش در محل مربوط توسط متقاضي مهر و امضاء گردد.

 

الف: انواع روش هاي واردات كالا از طريق ثبت سفارش

1)      واردات از محل سهميه هاي ارزي مصوب جهت گشايش اعتبار اسنادي در بانك (پس از تخصيص ارز توسط سازمان تخصيص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق).

2)      واردات كالا با ارز آزاد جهت گشايش اعتبار اسنادي در بانك.

3)      واردات در مقابل صادرات به نام شخص صادركننده (غيرقابل واگذاري) از مبداء كليه كشورها

4)      واردات در مقابل صادرات به كشورهاي آسياي ميانه و آفريقا به نام صادركننده يا به نام ديگري با واگذاري رسمي از طريق دفاتر اسناد رسمي از مبدا همان كشورها (حق واگذاري به غير براي يك بار است).

5)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل سرمايه گذاري خارجي پس از تاييد سازمان سرمايه گذاري،‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي.

6)      واردات به صورت بدون انتقال ارز ماشين الات، تجهيزات توليدي، قطعات يدكي و مواد اوليه و واسطه اي واحدهاي صنعتي و معدني داراي پروانه بهره برداري و ابزارآلات از محل ماده 6 قانون تسهيل نوسازي صنايع كشور.

7)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده (بند 9 ماده 38).

8)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات كميسيون چهار نفره مستقر در دفتر ثبت سفارشات.

 

توضيح : جهت واردات و ترخيص كالاهاي ثبت سفارش شده از محل بند 3 الي 8 اين قسمت گشايش اعتبار اسنادي از طريق بانك الزامي نيست و براي بندهاي 3 و 4 ارائه اظهارنامه صادراتي معادل ارزش كالا به گمرك الزامي است.

ـ واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني مي توانند براي واردات ماشين آلات ، تجهيزات و اجزاء و قطعات مورد نياز مبادرت به اخذ كارت موقت از اداره كل مقررات صادرات و واردات نمايند.

 

ب: مدارك مورد نياز براي ثبت سفارش كالا

 • كارت بازرگاني معتبر
 • كارت عضويت وزارت بازرگاني (ثبت نام)
 • اوراق ثبت سفارش 5 برگي تايپ و امضاء شده توسط متقاضي بدون قلم خوردگي و لاك گرفتگي (جهت واردات در مقابل صادرات و بدون انتقال ارز. اوراق ثبت سفارش در 3 برگ كافي است).
 • اخذ مجوزهاي قانوني لازم براساس مندرجات ذيل يادداشت هاي فصل تعرفه مربوط در كتاب مقررات صادرات و واردات و ساير مصوبات و دستورالعمل هاي ابلاغ شده (از قبيل مجوز وزارت بهداشت ، جهاد كشاورزي، انرژي اتمي و …)
 • اصل پروفرما + كپي آن.
 • كاتالوگ يا بروشور و آناليز براي برخي كالاها.

 

درج شرايط ذيل در پروفرما ضروري است:

 • نام و آدرس كامل خريدار (شماره تلفن و فاكس)
 • نام و آدرس كامل فروشنده (شماره تلفن و فاكس)
 • مشخصات كامل كالا
 • قيمت واحد كالا ـ قيمت فوب (FOB) ـ مبلغ كرايه حمل
 • مقدار، وزن ،‌ تعداد و نوع بسته بندي كالا
 • نام كشور ذينفع (فروشنده) و نام كشور توليدكننده كالا
 • نام كشور مبداء حمل ، محل بارگيري ، وسيله حمل و مهلت حمل
 • نام ارز مورد معامله و نحوه پرداخت وجه كالا
 • نام مرز ورودي و گمرك مقصد
 • شماره و تاريخ صدور پروفرما و امضاي آن به همراه تاريخ انقضا
 • درج شماره استاندارد يكي از استانداردهاي مورد قبول موسسه استاندارد ايران و اعلام انطباق كالا با استاندارد مذكور در مواردي كه كالا مشمول فهرست استانداردهاي وارداتي اعلام شده مي باشد.
 • ارائه ترجمه رسمي براي پروفرماهاي غير از زبان فارسي و انگليسي
 • ارائه كاتالوگ جهت ماشين آلات و بعضي از كالاهاي مصرفي و بروشور يا آناليز براي بعضي كالاهاي شيميايي كه مشخصات كالا در پروفرما گويا نباشد.
 • اعلام فروشنده مبني بر ارسال شماره سريال برخي لوازم خانگي به همراه اسناد حمل
 • رعايت بند 2 و 3 ماده 42 در مورد اقلامي كه به صورت مستعمل وارد مي شود و درج كلمه مستعمل در پروفرما.

 

ج) اصلاحيه ثبت سفارشات

1ـ در مواردي كه گشايش اعتبار اسنادي صورت پذيرفته باشد.

1ـ1ـ ارائه 5 برگ اوراق اصلاحيه ثبت سفارش، تايپ و امضا شده + نامه بانك به انضمام كپي ثبت سفارش و پروفرماهاي قبلي كه توسط بانك برابر اصل شده باشد.

2ـ1ـ در صورتي كه اصلاحيه از محل ارز تخصيصي باشد اخذ مجوز سازمان مربوطه با توجه به مورد ضروري است.

2ـ در مواردي كه به بانك عامل ارائه گرديده است برابر دستورالعمل و با توجه به مورد اصلاحيه توسط پذيرش راهنمايي لازم به عمل خواهد آمد (قبل از گشايش اعتبار)

 

د) تمديد ثبت سفارشات

1ـ تكميل فرم درخواست تمديد ثبت سفارش

2ـ ارائه اصل به انضمام يك سري كپي اوراق ثبت سفارش و پروفرماي اوليه.

هـ) ابطال ثبت سفارشات

1ـ ارائه درخواست متقاضي مبني بر ابطال ثبت سفارش.

2ـ ارائه اصل اوراق ثبت سفارش و پروفرما و ضمائم مربوطه

 

و) ثبت سفارش ورود موقت كالا ماده 12 ق م ص و ماده 24 آيين نامه آن قانون

1ـ ارائه نامه تاييديه از گمرك + پروفرم ممهور به مهر گمرك

2ـ ارائه سه برگ اوراق ثبت سفارش تايپ و امضا شده

3ـ كارت عضويت

4ـ مجوز وزارت بهداشت فقط در مورد كالاهاي خوراكي ، آشاميدني ،‌ بهداشتي و آرايشي

 

ز) نحوه گردش كار اجرايي

1ـ عضويت (ثبت نام)

ـ تكميل فرم ثبت نام

ـ ارائه مدارك براساس نيازهاي ذكر شده در ظهر فرم

ـ دريافت مدارك توسط مسوول عضويت

ـ‌ رسيدگي و انطباق اصل اسناد با تصاوير مربوطه و فرم تكميل شده و اعاده آن به متقاضي

ـ صدور كارت عضويت رايانه اي

ـ تحويل كارت به متقاضي

2ـ پذيرش

ـ اخذ پرونده ثبت سفارش و كنترل مدارك

ـ احراز هويت طبق كارت ثبت نام (عضويت)

ـ انطباق پرونده با مقررات به صورت مقدماتي

ـ بررسي مجوزهاي ماخوذ طبق شرايط ورود كالا

ـ ارائه رسيد به متقاضي و درج شماره در پرونده اخذ شده

ـ ثبت مشخصات در دفتر مربوطه

ـ ارجاع پرونده به بخش كارشناسي

3- كارشناسي

ـ بررسي شرايط ورود كالاهاي مورد تقاضا

ـ انطباق مدارك ارائه شده با دستورالعمل هاي موجود و مقررات

ـ تطابق پروفرم با فرم ثبت سفارش تايپ شده

ـ بررسي تعرفه كالا براساس تعرفه HS

ـ تاييد و امضا در ظهر اوراق ثبت سفارش براي پرونده هاي كامل و ارسال به واحد مهر و كارمزد

ـ تكميل فرم نواقص براي پرونده هاي داراي نقص و ارسال به واحد تحويل

4ـ مهر و كارمزد

ـ كنترل و تنظيم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمي

ـ بررسي نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه

ـ درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم

ـ محاسبه كارمزد و صدور فيش معادل نيم در هزار ارزش ريالي كالا

ـ ارجاع مدارك به قسمت تحويل

ـ هماهنگي لازم با حسابداري در پرداخت هاي خاص

5ـ تحويل پرونده

1ـ5 ـ مدارك كامل:

ـ اخذ رسيد از متقاضي

ـ احراز هويت (طبق كارت ثبت نام)

ـ ارائه فيش كارمزد به متقاضي جهت پرداخت به بانك

ـ اخذ فيش پرداخت شده

ـ تفكيك اسناد (اسنادي كه تحويل متقاضي مي شود و اسناد بايگاني)

ـ درج تاريخ روز در اوراق ثبت سفارش و پروفرم (داخل مهر و روي فرم)

ـ تحويل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و ساير اصل اسناد به متقاضي

2ـ 5 ـ مدارك ناقص

ـ اخذ رسيد از متقاضي

ـ احراز هويت (طبق كارت ثبت نام)

ـ تحويل يك برگ فرم نواقص + اصل اسناد مربوط به متقاضي جهت رفع نقص

ـ اخذ مدارك رفع نقص شده

ـ درج تاريخ روز رفع نقص در اسناد مربوطه

ـ ارجاع مدارك به كارشناسي

 

ح) وظايف و نحوه كار كميسيون چهار نفره

ـ به استناد اصل 127 قانون اساسي، هيات وزيران طي مصوبه شماره 43016/ت 257 ـ‌ 5 مورخ 29/10/80 وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن ، بازرگاني و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده 38 آيين نامه اجراي قانون مقررات صادرات و واردات نمي شوند، تعيين نمود.

ـ براي طرح پرونده در كميسيون 2 نوع فرم پذيرش و اطلاعات پرونده تهيه شده كه از طريق دبيرخانه مستقر در طبقه اول در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.

 • فرم 1 ـ براي كالاهايي كه به صورت بدون انتقال ارز و خارج از سيستم بانكي كشور وارد گرديده است و ساير موارد.
 • فرم 2ـ براي تمديد و قطعي نمودن پروانه هاي ورود موقت شده كه موعد قانوني آن ها سپري گرديده است.

ـ مدارك مورد نياز براي طرح پرونده در كميسيون چهار نفره در اين فرم ها درج گرديده است.

 

ط) مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از محل بندهاي ماده 38 ق.م.ص.و

 

بند 2 ماده 38 :

* كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي ، مغايرت كالاي وارداتي

 

مدارك مورد نياز:

بخش اول ـ مدارك كالاي وارده:

1ـ درخواست كتبي متقاضي

2ـ تاييديه وزارتخانه توليدي ذيربط

3ـ كپي فاكتور + اصل

4ـ كپي بارنامه و قبض انبار

5ـ مكاتبات با فروشنده و مدارك مثبته

 

بخش دوم ـ مدارك كالاهاي اوليه:

1ـ كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش) و پروفرماي مربوطه

2ـ كپي فول تلكس اعتبار اسنادي با اعلاميه فروش ارز

3ـ كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه

بند 3 ماده 38 :

* چنانچه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده خارجي شود

بخش اول ـ مدارك مربوط به كالاي وارده

1ـ درخواست كتبي متقاضي

2ـ تشخيص گمرك ايران مبني بر تاييد تخفيف

3ـ اصل و كپي پروفرما و يا فاكتور فروشنده

4ـ كپي بارنامه و قبض انبار (درصورتي كه كالا حمل گرديده باشد)

بخش دوم ـ مدارك مربوط به كالاي اوليه:

1ـ كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش) و پروفرماي مربوطه

2ـ كپي فول تلكس يا اعلاميه فروش ارز

3ـ كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه

 

بند 5 ماده 38 :

كالاي مورد نياز پيمان كاران و مشاوران سازمان هاي دولتي

مدارك مورد نياز:

1ـ موافقت كتبي سازمان دولتي ذيربط

2ـ درخواست كتبي پيمان كار

3ـ تصوير قرارداد پيمان كاري معتبر

4ـ فاكتور كالا

5ـ كپي بارنامه و قبض انبار كالا

بند 7 ماده 38 :

اجزا، قطعات، تجهيزات لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي كه قرارداد گارانتي دارند

مدارك مورد نياز:

بخش اول ـ مدارك كالاي وارده:

1ـ درخواست كتبي متقاضي

2ـ تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط

3ـ كپي فاكتور + اصل

4ـ كپي بارنامه و قبض انبار (در صورتي كه كالا حمل شده باشد)

5ـ تعهد قرارداد گارانتي

بخش دوم ـ مدارك كالاي اوليه:

1ـ كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش) و پروفرماي مربوطه

2ـ كپي فول تلكس اعتبار اسنادي يا اعلاميه فروش ارز

3ـ كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه و قبض انبار

 

بند 8 ماده 38 :

اجزا، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاه هاي خارجي در داخل كشور

مدارك مورد نياز:

1ـ درخواست كتبي متقاضي

2ـ ارائه گواهي نمايندگي از مركز اصناف و بازرگانان با قيد تامين خدمات بعد از فروش

3ـ مدارك مربوط به ثبت سفارشات سال گذشته و سال جاري

4ـ كپي فاكتور كالا

5ـ كپي بارنامه يا قبض انبار

 

بند 9 ماده 37 :

قانون امور گمركي در مورد كالاهاي اهدايي

مدارك مورد نياز:

1ـ تقاضاي كتبي سازمان دولتي «با امضاي» بالاترين مقام ذيربط آن سازمان

2ـ فاكتور كالا با درج اهدايي بودن توسط شركت اهداكننده در متن آن

3ـ تاييد اسناد اهدايي توسط سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدا‌(درج مهر سفارت)

4ـ قبض انبار

5ـ بارنامه