1

انتخاب اعضای کمیته تحقیق و تفحص از گمرک +سند

[ad_1]

اعضای هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از گمرک در نشستی که در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور هیئت برگزار خواهد شد، انتخاب می‌شوند.

جلسه انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک عصر امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار خواهد شد. اعضای هیئت تحقیق و تفحص از گمرکعبارتند از، شریف پورف خجسته، بهمنی،اسماعیلی،حسن نژاد، کعبی، نادری، سعیدی، محمدی، کریمی، رنجبرزاده، موسوی، شکری و قاضی پور.

 

تسنیم

[ad_2]