1

نحوه ارزشگذاری پارچه های وارداتی بر اساس نوع جنس ، بافت ، گرماژ در سیستم تعیین ارزش (TSC)

 

نحوه ارزشگذاری پارچه های وارداتی بر اساس نوع جنس ، بافت ، گرماژ و …‌.در سیستم تعیین ارزش (TSC)

لینک دانلود بخشنامه گمرک