1

بانک رفاه حامی همایش جامع اخلاق حرفه ای و پزشکی قانونی شد

[ad_1]


بانک رفاه به عنوان بانک سلامت محورکشور و در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از حوزه سلامت کشور، حامی همایش جامع اخلاق حرفه ای و پزشکی قانونی شد.

[ad_2]