سامانه پرسش و پاسختعیین نرخ کالای صادراتی
admin عضو سایت asked 5 ماه ago

با سلام. لطفا بفرمائید جهت تعیین قیمت صادراتی که توسط کمیسیون نرخ گذاری انجام میپذیرد ، صادرکننده چه مدارکی را باید به این کمیسیون تحویل دهد؟ اگر این فرآیند به صورت اینترنتی انجام میپذیرد لطف سایت مربوطه را معرفی بفرمائید/با تشکر فراوان

1 Answers
admin عضو سایت answered 5 ماه ago

با سلام و احترام از تاریخ ۹۱/۱۰/۱ به استناد ماده ۱۶ قانون گمرکی نرخ گذاری کالا، چه صادراتی و چه وارداتی توسط گمرک انجام می شود. ـ ارزش گمرکــی کــالای صــدوری، عبــارت اســت از قیمــت فــروش کــالا بــرای صــدور بــه اضــافه هزینــه بیمــه، بــاربری و حمــل و نقــل و ســایر هزینــه هــایی کــه بــه آن کــالا تــا خــروج از قلمــرو گمرکــی تعلــق مــی گیــرد و از روی ســیاهه و اســناد تســلیمی صــادرکننده تعیــین مــیگــردد. در صــورت عــدم ارائــه اســناد و یــا نامتناســب بــودن ارزش اظهــار شــده بــه دلایــل مســتند، گمــرک ارزش کـــالای صـــدوری را بـــا اســـتعلام از مراجـــع ذیربـــط و براســـاس قیمـــت عمـده فروشـی آن در بـازار داخلـی بـه اضـافه هزینـه هـایی کـه تـا خـروج از قلمـرو گمرکی به آن تعلق میگیرد تعیین مینماید.