سید محمود ابطحی با اشاره به اینکه پیش‌بینی کاهش تولید با توجه به پرباری سال گذشته انجام شده است، افزود: تغییرات جوی و گرمای هوا دلیل دیگر کاهش حجم تولید پسته در کشور است.

وی با اشاره به ۱۰۰ سالگی صادرات پسته بصورت مداوم از کشور گفت: براساس آمار گمرک حجم صادرات پسته از کشور کاهش یافته است اما این درحالیست که حجم صادرات کاهش نداشته بلکه میزان صادرات مغز پسته که ارزش بیشتری نسبت به پسته دارد امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

رئیس هیئت مدیره انجمن پسته ایران با بیان اینکه امسال پسته صادراتی ایران ارزان تر فروخته نشده است، ادامه داد: واریته ای از محصول پسته که طی سال جاری صادر شده با واریته ای که سال قبل صادرشده متفاوت بوده است.

ابطحی گفت: بررسی وضعیت صادراتی یک کالا نیازمند جمع آوری اعداد و ارقام یک سال تولیدی است از این رو آمار صادراتی دو ماهه هیچ وقت پاسخگوی وضعیت صادرات یک کالا نخواهد بود.