واردات موجودات زنده مثل ماهی مستلزم رعایت ماده ۷ دامپزشکی است و کلیه کنترل و نظارت توسط سازمان دامپزشکی انجام می گردد و گواهی بازرسی از جانب شرکت های بازرسی لازم نیست

دانلود بخشنامه گمرک