1

هوش مصنوعی به مشاغل زنان و نابرابری پرداخت ها دامن می زند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از سی ان بی سی،  مجمع اقتصاد جهانی در گزارشی اعلام کرد که رشد مشاغل در صنایع نوظهور از قبیل فناوری اطلاعات و مهندسی بطور نامناسبی به زنان و پیشرفت در کاهش نابرابری پراخت ها آسیب خواهد زد.

باوجود اینکه شکاف پرداختی بین مردان و زنان در سال های اخیر کاهش پیدا کرده؛ اما همچنان ۲۰۲ سال زمان نیاز است تا شکاف اختلافی در پرداخت بین زنان و مردان به طور کامل برطرف شود.

رییس دستور کار اقتصادی و اجتماعی در مجمع اقتصاد جهانی گفت: شکاف جنسیتی در صنعت هوش منصوعی ۳ برابر بزرگتر از سایر بخش ها است و در این بخش زنان فقط ۲۲ درصد از نیروی کار را تشکیل می دهند.

این موضوع نه تنها برای پیشرفت برابری پرداخت و برابری جنسیتی مضر است؛ بلکه مسائلی را برای این فناوری ایجاد می کند. اگر هوش مصنوعی به طور انحصاری توسط مردان برنامه ریزی می شود، خطر تبعیض جنسیتی در ماشین آلات وجود دارد.

وی افزود: به طور کلی آن دسته از افردای که هوش مصنوعی ایجاد می کنند، نماینده کل جمعیت مردان هستند و فقدان تنوع در این بخش به معنی یک مشکل بزرگ است.

گزارش مجمع اقتصاد جهانی به این نکته اشاره می کند که صنایع و موسسات در ترغیب بیشتر زنان برای وروود به فناوری های نوظهور در حال پیشرفت هستند. آنها شامل بخش های آموزش، بهداشت و نیز غیر انتفاعی هستند که ابزار استعداد زنان در هوش منصوعی مردان را تحت الشعاع قرار می دهد.

بر پایه این گزارش تنوع جنسیتی در نگاه ها در میان نوآوران بسیار مهم است تا فرصت های اقتصادی ایجاد شده توسط هوش مصنوعی، نابرابری جنسیتی موجود را افزایش ندهد و سیستم های هوش منصوعی جدید درخدمت نیازهای جامعه باشند.

[ad_2]