در اینفو گرافیک زیر نرخ تورم مبلمان و لوازم خانگی خانوارهای شهری در فاصله فروردین سال ۱۳۹۰تا آبان ۱۳۹۶نمایش داده شده است.Source link