اینفوگرافی زیر، نرخ تورم ماهانه کل خدمات خانوارهای شهری در دوره ۹۶-۱۳۹۰ را نشان می دهد.Source link