در اینفوگرافی زیر، نرخ تورم ماهانه آموزش خانوارهای شهری در دوره ۹۶-۱۳۹۰ را مشاهده می کنید.آمار حکایت از افزایش در دو ماه اخیر را دارد.Source link