در اینفوگرافی زیر نرخ تورم شیر، پنیر و تخم مرغ خانوارهای شهری در دوره فروردین ۱۳۹۰ تا آبان ماه ۱۳۹۶ را می بینید.Source link