تکلیف به هنگام نمودن و بروز رسانی اطلاعات خدمت گیرندگان و شناسایی اشخاص دارای اطلاعات ابرازی مغایر

لینک دانلود بخشنامه