1

لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد

[ad_1]


اعضای شورای پول و اعتبار بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد را خواستار شدند.

[ad_2]