عاریه دهنده، یا مالک مال مورد عاریه است یا مستاجر یا منتفع، مگر اینکه شرط مباشرت شده باشد. یعنی مستاجر و منتفع اجازه عاریه دادن مال مورد اجاره و مورد انتفاع را نداشته باشد.

Source link