[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره کل امارهای اقتصادی بانک مرکزی، شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور (کارگاه‌های دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ به عدد ۹۶.۳ رسید که در مقایسه با سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ معادل ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ شاخص تولید ۱۱ گروه صنعتی در مقایسه با سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است که گروه “صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو (سیگار)” با افزایشی معادل ۲۲.۸ درصد بیشترین میزان افزایش را تجربه کرده است. همچنین شاخص تولید ۱۳ گروه صنعتی دیگر در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ کاهش داشته که بیشترین کاهش معادل ۲۵.۳ درصد متعلق به گروه “تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات” است.

در بین ۶ گروه صنعتی مهم که در مجموع ۸۰ درصد ارزش افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند؛ سه گروه “تولید فلزات اسـاسی”، “تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر” و “تولید مواد غذایی” طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ رشد شاخص تولید را تجربه کرده‌اند.

با در نظر گرفتن ضریب ارزش افزوده صنایع و درصد تغییر شاخص تولید آنها مشخص می‌شود که گروه‌های “صنایع تولید فلزات اساسی” بیشترین تاثیر مثبت و “صنایع تولید داروها وفرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی” بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص کل تولید داشته‌اند.

[ad_2]