لزوم رصد پرونده های قاچاق متشکله (کاشف گمرک) تامرحله صدور و اجرای دادنامه صادره آرای صادره شعب ویژه تجدیدنظر قابل ارجاع به هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه می باشد

لینک دانلود بخشنامه