حمل و نقل و ارتباطات پیشتاز و ساختمان، معدن و نفت با رشد پایین در تولید ناخالص ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ روبه رو شده است.Source link