با افزایش قیمت نان مخالفت کردم؛ مردم نباید در نیازمندیهای روزانه با تغییرات ناگهانی مواجه شوند.Source link