روزنامه نزدیک به دولت ترکیه می‌گوید که روزنامه‌نگار سعودی منتقد دولت سعودی به دست گارد شخصی ولی‌عهد سعودی کشته و تکه تکه شده است.