[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس این گزارش، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل پاییز سال ١٣٩۶ برابر است با ٢۵٠,٣ که به ترتیب نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢.٩ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٧.٨ درصد افزایش یافته است. تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر  با ۵.٧ درصد است.

شاخص زراعت و باغداری

– شاخص «زراعت و باغداری» در فصل پاییز سال ١٣٩۶ برابر با ٢۵١,۴ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب  ۵.٠ و ۴.٣ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ١.٩ درصد افزایش می باشد.

– شاخص گروه «غلات» در فصل پاییز سال ١٣٩۶ برابر با ٢٨٣,۴ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب  ٩.٧ و ١٠.٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۶.۵ درصد افزایش می باشد.

– شاخص گروه «میوه ها و میوه های آجیلی» در فصل پاییز سال ١٣٩۶ برابر با ٢٣٩,٨ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١.٢ درصد کاهش و نسبت به فصل قبل ٣.١ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۴.١ درصد کاهش می باشد.

– شاخص گروه «سبزیجات» در فصل پاییز سال ١٣٩۶ برابر با ٢۴١,٨ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ١٩.١ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٢٢.٠ درصد افزایش می باشد.

– شاخص گروه «موادخام طبقه بندی نشده» در فصل پاییز سال ١٣٩۶ برابر با ٢۴٧,۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب  ٣.۴ و ٣۵.٠ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٣.٢ درصد کاهش می باشد.

شاخص دامداری سنتی

– شاخص «دامداری سنتی» در فصل پاییز سال ١٣٩۶ برابر با ٢۴٨,١ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ٠.١ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ١۴.٩ درصد افزایش می باشد.

– شاخص گروه «پرورش بز و بزغاله» در فصل پاییز سال ١٣٩۶ برابر با ٢٣٠,۶ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٠.٠ درصد و نسبت به فصل قبل ٠.٢ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٢١.٨ درصد افزایش می باشد.

– شاخص گروه «پرورش گاو و گوساله سنتی» در فصل پاییز سال ١٣٩۶ برابر با ٢۴٠,۶ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ۴.۶ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ١٣.٣ درصد افزایش می باشد.

– شاخص گروه «گوسفند و بره» در فصل پاییز سال ١٣٩۶ برابر با ٢۴۴,۶ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۴.٢ درصد و نسبت به فصل قبل ٠.٢ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ٢٧.٧ درصد افزایش می باشد.

– شاخص گروه «سایر محصولات حیوانی» در فصل پاییز سال ١٣٩۶ برابر با ٢۶۶,۵ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.٨ درصد و نسبت به فصل قبل ۵.٣ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۶.١  درصد افزایش می باشد.

[ad_2]

Source link