دستورالعمل گمرک در خصوص افزایش حیطه شمول اختیار تفویض شده به گمرکات اجرایی برای بررسی درخواست های استرداد حقوق ورودی و صدور احکام استرداد وجوه با هدف حمایت از تولید و صادرات

لینک دانلود بخشنامه